صفحه نخست / آرشیو کلمه کلیدی: نکاتی در مورد سریال ها ی خارجی

آرشیو کلمه کلیدی: نکاتی در مورد سریال ها ی خارجی

کلمه ای که هیچوقت در سریال واکینگ دد نمیشنوید / واکینگ دد سریالی بیش از مردگانی متحرک است

کلمه ای که هیچوقت در سریال واکینگ دد نمیشوید / واکینگ دد سریالی بیش از مردگان متحرک است دو نکته در مورد سریال واکینگ دد (مردگان متحرک) مطرح می شود. نکته ی اول کشتن سریع افراد است. دومین نکته زامبی هایی است که در یک فضای آخرالزمانی به این طرف …

ادامه مطلب »